گروه مشاوره برنامه ریزی دکتر سیامک حیدری ، مشاور نخبه پرور کشور با بیش از یک دهه فعالیت مستمر در حوزه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و تدریس دانشگاه ، آموزش مشاوران ، پشتیبانان و… و برگزار کننده بیش از 200 کارگاه مشاوره ای در شهر های تهران ، مشهد ، اصفهان ، شهرکرد ، بندرعباس ، شیراز ، قشم ، کرمانشاه ، اهواز ، آبادان ، خرمشهر و… و صدها رتبه زیر 1000 ، پزشکی ، دارو ، دندان و مهندسی های دانشگاه های برتر کشور.

برخی از افتخارات و همایش های برگزار شده گروه مشاوره دکتر سیامک حیدری

برخی از سوابق و افتخارات مجموعه مشاوره سیامک حیدری:

گروه مشاوره و برنامه ریزی سیامک حیدری گوجانی
استاد دانشگاه
مدیر گروه رشته مشاوره در دانشگاه
مؤلف کتب:
برنامه ریزی برتر
سیرتاپیاز رشته و دانشگاه
الفبای انتخاب رشته(دربست… دانشگاه)
دارای چندین مقالهisi و پژوهشگر برتر همایش بین المللی اقتصاد و کارآفرینی در شهر قم

مشاور برخی از مدارس برتر اصفهان

دبیرستان نیک اهنک سال های تحصیلی٩٧-٩۵
دبیرستان گزینه جوان سال تحصیلی٩۵-٩۶
دبیرستان دخترانه شایان سال تحصیلی ٩۶-٩۵
رزمندگان و اندیشه مشهد سال های ٩۵-٩٧

برگزاری ١٠ کارگاه مشاوره ای در طول سال تحصیلی٩٧-٩۴ در شهرهای:
مشهد
( تالار شهر به دعوت رزمندگان شعبه شرق)

اهواز
کیانپارس،کتابخانه مرکزی اهواز
دبیرستان پسرانه تیزهوشان
آموزشگاه صالحان

آبادان
به دعوت مدیر آ.پ سالن همایش های بین الملی خلیج فارس
دبیرستان دخترانه

قشم
( به دعوت آموزش و پرورش بخش شهاب)

درگهان
( به دعوت دبیرستان نمونه پسرانه)

کرمانشاه -پاوه
( نمایندگی گزینه٢)

شیراز-فسا:
مدیریت آ.پ شهرستان جهت آموزش مشاوران دبیرستان متوسطه اول و دوم
دبیرستان دخترانه فاطمیه

اصفهان:
دبیرستان دخترانه نیک آهنگ
دبیرستان دخترانه گزینه جوان
دبیرستان دخترانه شایان
نمایندگی گزینه٢: آموزشگاه رئیسی وخانه
دبیرستان دخترانه آمنه
کانون فرهنگی تربیت امام خمینی(ره)
مبارکه ( نمایندگی گزینه٢)
فلاورجان( نمایندگی گزینه٢)

چهارمحال و بختیاری
به دعوت اداره کل آموزش و پرورش استان:
در شهرستان های فارسان، بروجن، بلداجی،خانمیرزا،سورشجان،شلمزار،بن،سامان)

مدیران مدارس و آموزشگاهها:
گزینه٢ شهرکرد
دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی
دبیرستان دخترانه رهبر
دبیرستان دخترانه باهنر
دبیرستان دخترانه مهرخیام و پسرانه خیام
دبیرستان دخترانه عترت
دبیرستان دخترانه فجر اسلام
دبیرستان دخترانه رازی
دبیرستان دخترانه ستایش
بروجن و فارسان
سالن سینما بروجن( به دعوت مدیر آ.پ)
سالن همایش هنرستان جنت( به دعوت مدیرآ.پ)
دبیرستان دخترانه پاسدارن عفت
دبیرستان دخترانه تیزهوشان
دبیرستان دخترانه عفاف
دبیرستان دخترانه آسیه
دبیرستان پسرانه خالداسلامبولی
دبیرستان نمونه ترابی مقدم
مشاور رتبه های کنکور سراسری٩۶-٩٢:
۵-١۶-۵١-۵۶-۵٧-١٠۵-١٣٠-١٣۶-١٧۶-٢٠٠-٢٠٣-٢١٧-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٣٠-٢٣٨-٢۶٠-٢۶٩-
٢٨٠-٣٠٠-٣٢۶-٣٣۵-٣۵۴-٣۶٠-٣٧٠-٣٧۴-٣٩٠-٣٩٧- ۴٢۶-۴۴٠-۴۴١-۴۶٢-۴٨۴-۵٠۶-۵٣٠-۵٣۶-۵۴١-۵٨٠-۶٠٠-۶٠٠-۶٢٧-۶٢٨-۶٣٠-۶٣۶-۶٩٠-٧٣٠-٧۶٠-٨٢۵-٩٠٠-٩٠٠-٩٢۶-٩٣٠-١٠٠٠-١٠٣٠- ١٠۶٧-١٠٧٠
و مشاور ١٢۴ رتبه زیر ٣٠٠٠