برخی از نتایج گروه پزشکی و تجربی تحت پوشش گروه مشاوره و برنامه ریزی دکتر سیامک حیدری

نام و نام خانوادگیرشته قبولیدانشگاه
ریحانه مردانی نژاددندانپزشکیشیراز
میلاد امیریدندانپزشکیشیراز
بیتا عزیزیاندندانپزشکیاصفهان
مهرداد امینیدندانپزشکیاصفهان
محمدرضا شبانیاندندانپزشکیاصفهان
کیمیا سلیمیاندندانپزشکیاصفهان
یحیی فروزندهدندانپزشکیاصفهان
شایان قاردیدندانپزشکیاصفهان
علیرضا شبانیاندندانپزشکیاصفهان
کیمیا یزدانیدندانپزشکیاصفهان
زهرا احمدی فرددندانپزشکیاصفهان
فاطمه خسرویدندانپزشکیاهواز
آرمین عرفانیدندانپزشکیاهواز
مریم حبیبیدندانپزشکیکاشان
سجاد حبیبیدندانپزشکیکاشان
فاطمه گلمحمدیدندانپزشکیشهرکرد
هادی حیدریدندانپزشکیشهرکرد
فرنوش احمدیدندانپزشکیشهرکرد
مائده هاشمیدندانپزشکیخرم آباد
حسین کرمیدندانپزشکیزاهدان
فرناز بنی طالبیدندانپزشکیزاهدان
سحر کریمیداروسازیاصفهان
محمد نوروزیداروسازیاصفهان
مرجان کیوانیداروسازیاصفهان
توحید خدابندهداروسازیاصفهان
ایوب حامدیداروسازیاصفهان
سروش جعفریانداروسازیاهواز
حسین مهرابیپزشکیتهران
زهرا خدادوستانپزشکیتهران
المیرا یاریپزشکیتهران
امیرحسین شرافتپزشکیتهران- ارتش
زهرا رئیسیپزشکیتبریز
محمدرضا زمانیانپزشکیاصفهان
عماد سلیمیانپزشکیاصفهان
حسین خلیلیپزشکیاصفهان
مهدی اسماعیلیپزشکیاصفهان
علی مالکیپزشکیاصفهان
محمد جعفریپزشکیاصفهان
داریوش بنی طالبیپزشکیاصفهان
امیررضا رضاییپزشکیاصفهان
نیما شمسپزشکیاصفهان
محدثه امیریپزشکیاصفهان
مهسا کبیریپزشکیاصفهان
فرناز قاسمیپزشکیاصفهان
علی بابا احمدیپزشکیاصفهان
راضیه جعفریپزشکیاصفهان
مریم مختاریپزشکیاصفهان
الهام کیانپورپزشکیاصفهان
فرنوش یدالهیپزشکیاصفهان
حدیث نادریپزشکیاصفهان
فرزانه رحیمیپزشکیهمدان
نیلوفر سیاحپزشکیساری
سیمین اکبریپزشکیاهواز
سید علی مرتضویپزشکیآبادان
سید علی مرتضویپزشکیشهرکرد
احمد حیدریپزشکیشهرکرد
میلاد خسرویپزشکیشهرکرد
مهلا صفاریپزشکیشهرکرد
نسیم شهرانیپزشکیشهرکرد
راضیه حسینیپزشکیشهرکرد
امیررضا دیانیپزشکیشهرکرد
فاطمه حسین پورپزشکیشهرکرد
علیرضا نادریپزشکیشهرکرد
بهاره فروزندهپزشکیشهرکرد
پرنا علیخانیپزشکیشهرکرد
نسترن کبیریپزشکیشهرکرد
الهام امینیپزشکیشهرکرد
علی مبینیپزشکیشهرکرد
خشایار عربپزشکیشهرکرد
پیام خواجعلیپزشکیشهرکرد
عارفه کیانیپزشکیشهرکرد
مریم رضاییپزشکیشهرکرد
کیمیا رمضانیپزشکیشهرکرد
ویدا ویسیپزشکیشهرکرد
زهرا پاکنژادپزشکیشهرکرد
عاطفه جعفریانپزشکیشهرکرد
محمدرضا آل رسولپزشکیشهرکرد
منیر قانعپزشکیشهرکرد
مهسا هاشمی رادپزشکیشهرکرد
یاشار اسکوییپزشکیکرمانشاه
سهیل پورحیدرپزشکیزابل
فیروزه شعاعیتغذیهشیراز
نیلوفر فتاحیتغذیهتبریز
نیما صالحیرادیولوژیتهران
محمدباقر صنیع ثالثکاردرمانیاصفهان
اسماء همتیانکاردرمانیهمدان
زهرا نوروزیانصنایع غذاییاهواز
حسامیاندامپزشکیشهرکرد
مژگان اصلانیدامپزشکیشهرکرد
محمدمهدی عسگریدامپزشکیشهرکرد
افسانه توکلیدامپزشکیشهرکرد
کیمیا صنیع ثالثدامپزشکیشهرکرد
فرناز صمصام شریعتدامپزشکیشهرکرد
شادان دوستکامدامپزشکیشهرکرد
الهام قاسمیپرستاریشیراز
زینب نجاتپرستارییزد
مرجان دوبرادرانپرستاریشهرکرد
زهره کیانیپرستاریکرمان
راضیه هیبتیهوشبریشهرکرد
راضیه فاضلیهوشبریشوشتر
زهرا علیرضاییعلوم آزمایشگاهیتهران
بهناز نیکوبینعلوم آزمایشگاهیاصفهان
رضا حق شناسعلوم آزمایشگاهیساری
رضا حسینیعلوم آزمایشگاهیشهرکرد
علی مددیعلوم آزمایشگاهیشهرکرد