برخی از نتایج گروه ریاضی – انسانی تحت پوشش گروه مشاوره و برنامه ریزی دکتر سیامک حیدری

نام و نام خانوادگیرشته قبولیدانشگاه
محمد رافعینرم افزارصنعتی شریف
مهیار سامانیسخت افزارصنعتی شریف
امیر مسعود داودیمهندسی شیمیصنعتی شریف
مریم اباذریصنایعصنعتی شریف
امیرحسین رحمانینفتصنعتی شریف
پوریا یزدانینفتصنعتی شریف
دریا افضلیبرقتهران
نرگس علویبرقتهران
محسن محمدیبرقتهران
مجتبی فروزانمکانیکتهران
مرضیه کریمیمکانیکتهران
مریم محمدیمهندسی شیمیتهران
امیرحسین شکوهیعمرانتهران
آذین مردانیپلیمرامیرکبیر
پدرام غفاریعمرانامیرکبیر
نرگس سیاحسخت افزارامیرکبیر
عارفه سلیمیمکانیکامیرکبیر
رویا رئیسیعمرانخواجه نصیر
سینا مختاریبرقعلم و صنعت
خشایار محمدیصنایععلم و صنعت
فرانه مظهریمعماریهنر اصفهان
رضا علیاربرقصنعتی اصفهان
سانیا خشتیمکانیکصنعتی اصفهان
مهرداد سلطانیصنایعصنعتی اصفهان
محمدجواد ابراهیمیصنایعصنعتی اصفهان
علی خدابخشیصنایعصنعتی اصفهان
فاطمه نادریم.شیمیصنعتی اصفهان
پویا حقیقیحفاری معدنصنعتی اصفهان
احمدرضا احمدنژادبرقاصفهان
فائزه همتیانکامپیوتراصفهان
محبوبه لندیکامپیوتراصفهان
محدثه الهیعمراناصفهان
صفا نجاتمهندسی شیمیاصفهان
افسانه حیدریشهرسازیاصفهان
هادی کوهیمعماریشیراز
فرناز نجاتکامپیوترشیراز
آذر یزدانیصنایعصنعتی شیراز
مرجان عسگریصنایعصنعتی شیراز
نرگس شیخکامپیوترکاشان
نرگس حیدرزادهکامپیوترکاشان
سبحان اسلامیکامپیوترهمدان
حدیث رفیعیبرقاراک
آتوسا حیدریبرقیزد
سارا هاشمیصنایعیزد
رها کارگرمهندسی شیمییزد
نسیم کاووسیمهندسی نساجییزد
سینا آقاابراهیمیمهندسی نفتاهواز
رضا قاسمیمهندسی نفتآبادان
فاطمه صیادیبرقشهرکرد
مریم رحمتیبرقشهرکرد
محمد کاظمیبرقشهرکرد
راحله عزیزیبرقشهرکرد
فاطمه بهروزیانبرقشهرکرد
فاطمه داوودیمکانیکشهرکرد
آزاده براتیمکانیکشهرکرد
سالار حسینیمکانیکشهرکرد
علی عبدالغنیمکانیکشهرکرد
مصطفی صالحی خواهمکانیکشهرکرد
زهرا صیادیدبیریتربیت معلم-شهرکرد
محمد خدابندهکامپیوترشهرکرد
اشکان عبدالهیکامپیوترشهرکرد
محمد صنیع ثالثکامپیوترشهرکرد
حمیده بال افکنمکانیکیزد
زهرا ظفریم.نفتسمنان
فائزه رئیسیروانشناسیتهران
نسترن علویحقوق تهران
مهرسا کریمیزبانعلامه طباطبایی
احمدرضا حبیب زادهحقوق امام صادق تهران
سارا طهماسبیحقوق مطهری تهران
زهرا طاهریمشاوره و راهنماییتربیت معلم-تهران
علی ساعدیدبیریتربیت معلم-تهران
سپیده سقاییدبیری زبانتربیت معلم-تهران
فاطمه آرمانپورروانشناسیاصفهان
فاطمه زهرا فاطمیحقوققم
فاطمه آسمندروانشناسیشهرکرد
حدیث بنی شریففقه و حقوقشهرکرد
نوشین اشگرففقه و حقوقشهرکرد
زهرا احمدیفقه و حقوقشهرکرد
ریحانه عسگریروانشناسی بالینیاهواز